Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
Ši asmens duomenų tvarkymo politika buvo parengta pagal 2006 m. liepos 27 d. federalinio įstatymo reikalavimus. 152-FZ „Dėl asmens duomenų“ (toliau – Asmens duomenų įstatymas) ir nustato asmens duomenų tvarkymo tvarką bei priemones, kurių imasi UAB „FRONTESA“ asmens duomenų saugumui užtikrinti ( toliau – Asmens duomenų įstatymas). kaip operatorius).
1.1. Operatorius kaip svarbiausią savo veiklos tikslą ir sąlygą kelia asmens ir piliečio teisių ir laisvių paisymą tvarkant jo asmens duomenis, įskaitant teisių į privatumą, asmens ir šeimos paslaptis apsaugą. .
1.2. Ši Operatoriaus politika dėl asmens duomenų tvarkymo (toliau – Politika) taikoma visai informacijai, kurią Operatorius gali gauti apie https://frontesa.lt/ svetainės lankytojus .
2. Pagrindinės Politikoje vartojamos sąvokos
2.1. Automatizuotas asmens duomenų tvarkymas – asmens duomenų tvarkymas naudojant kompiuterines technologijas.
2.2. Asmens duomenų blokavimas – tai laikinas asmens duomenų tvarkymo sustabdymas (išskyrus atvejus, kai tvarkymas būtinas siekiant patikslinti asmens duomenis).
2.3. Interneto svetainė – grafinės ir informacinės medžiagos, taip pat kompiuterinių programų ir duomenų bazių rinkinys, užtikrinantis jų prieinamumą internete tinklo adresu https://frontesa.lt/ .
2.4. Asmens duomenų informacinė sistema – duomenų bazėse esančių asmens duomenų visuma bei jų tvarkymą užtikrinančios informacinės technologijos ir techninės priemonės.
2.5. Asmens duomenų nuasmeninimas – veiksmai, dėl kurių, nenaudojant papildomos informacijos, neįmanoma nustatyti asmens duomenų nuosavybės teisės konkrečiam Vartotojui ar kitam asmens duomenų subjektui.
2.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet koks veiksmas (operacija) arba veiksmų (operacijų) visuma, atliekama naudojant arba nenaudojant automatizavimo įrankius su asmens duomenimis, įskaitant rinkimą, įrašymą, sisteminimą, kaupimą, saugojimą, patikslinimą (atnaujinimą, keitimą), ištraukimą. , asmens duomenų naudojimas, perdavimas (platinimas, teikimas, prieiga), nuasmeninimas, blokavimas, trynimas, sunaikinimas.
2.7. Operatorius – valstybės įstaiga, savivaldybės įstaiga, juridinis ar fizinis asmuo, savarankiškai ar kartu su kitais asmenimis, organizuojantis ir (ar) vykdantis asmens duomenų tvarkymą, taip pat nustatantis asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų sudėtį. būti tvarkomi, su asmens duomenimis atliekami veiksmai (operacijos).
2.8. Asmens duomenys – bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su konkrečiu ar identifikuojamu svetainės https://frontesa.lt/ Vartotoju .
2.9. Asmens duomenys, kuriuos asmens duomenų subjektas leidžia platinti – asmens duomenys, prieiga neribotam asmenų skaičiui, kuriems asmens duomenų subjektas suteikia sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuos platinti asmens duomenų subjektas leidžia. Asmens duomenų įstatymo nustatyta tvarka (toliau – asmens duomenys). leidžiamus platinti duomenis).
2.10. Vartotojas – bet kuris svetainės https://frontesa.lt/ lankytojas .
2.11. Asmens duomenų teikimas – veiksmai, kuriais siekiama atskleisti asmens duomenis tam tikram asmeniui ar tam tikram asmenų ratui.
2.12. Asmens duomenų skleidimas – bet kokie veiksmai, kuriais siekiama atskleisti asmens duomenis neribotam asmenų ratui (asmens duomenų perdavimas) arba supažindinti su neriboto skaičiaus asmenų asmens duomenimis, įskaitant asmens duomenų atskleidimą visuomenės informavimo priemonėse, talpinimą informacijoje ir telekomunikacijų tinklais ar bet kokiu kitu būdu suteikti prieigą prie asmens duomenų.
2.13. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas – tai asmens duomenų perdavimas į užsienio valstybės teritoriją užsienio valstybės institucijai, užsienio fiziniam ar užsienio juridiniam asmeniui.
2.14. Asmens duomenų sunaikinimas – bet kokie veiksmai, dėl kurių asmens duomenys yra negrįžtamai sunaikinami, kai neįmanoma toliau atkurti asmens duomenų turinio informacinėje asmens duomenų sistemoje ir (ar) sunaikinami materialūs asmens duomenų nešėjai.
3. Pagrindinės Operatoriaus teisės ir pareigos
3.1. Operatorius turi teisę:
– gauti iš asmens duomenų subjekto patikimą informaciją ir (arba) dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų;
– tuo atveju, kai asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą tvarkyti asmens duomenis, Operatorius turi teisę toliau tvarkyti asmens duomenis be asmens duomenų subjekto sutikimo, jei yra Asmens duomenų įstatyme nurodyti pagrindai;
– savarankiškai nustatyti būtinų ir pakankamų priemonių, reikalingų Asmens duomenų įstatyme ir pagal jį priimtuose norminiuose teisės aktuose numatytų įsipareigojimų vykdymui užtikrinti, sudėtį ir sąrašą, jei Asmens duomenų įstatymas ar kiti federaliniai teisės aktai nenustato kitaip. įstatymai.
3.2. Operatorius privalo:
– teikti asmens duomenų subjektui jo prašymu informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą;
– organizuoti asmens duomenų tvarkymą galiojančių Rusijos Federacijos teisės aktų nustatyta tvarka;
– atsakyti į asmens duomenų subjektų ir jų teisėtų atstovų užklausas ir prašymus pagal Asmens duomenų įstatymo reikalavimus;
– per 30 dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos pranešti įgaliotai asmens duomenų subjektų teisių apsaugos institucijai, šios institucijos prašymu, būtiną informaciją;
– skelbti ar kitaip suteikti neribotą prieigą prie šios Politikos dėl asmens duomenų tvarkymo;
– imtis teisinių, organizacinių ir techninių priemonių asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėtos ar atsitiktinės prieigos prie jų, asmens duomenų sunaikinimo, pakeitimo, blokavimo, kopijavimo, teikimo, platinimo, taip pat nuo kitų neteisėtų veiksmų, susijusių su asmens duomenimis;
– sustabdyti asmens duomenų perdavimą (platinimą, teikimą, prieigą), sustabdyti asmens duomenų tvarkymą ir sunaikinti asmens duomenis Asmens duomenų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais;
– atlieka kitas Asmens duomenų įstatyme numatytas pareigas.
4. Pagrindinės asmens duomenų subjektų teisės ir pareigos
4.1. Asmens duomenų subjektai turi teisę:
– gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai federaliniai įstatymai nustato kitaip. Informaciją asmens duomenų subjektui Operatorius pateikia prieinama forma ir joje neturėtų būti asmens duomenų, susijusių su kitais asmens duomenų subjektais, nebent yra teisinis pagrindas tokius asmens duomenis atskleisti. Informacijos sąrašą ir jos gavimo tvarką nustato Asmens duomenų įstatymas;
– reikalauti iš operatoriaus patikslinti savo asmens duomenis, juos užblokuoti arba sunaikinti, jei asmens duomenys yra neišsamūs, pasenę, netikslūs, neteisėtai gauti arba nebūtini nurodytam tvarkymo tikslui, taip pat imtis teisinių priemonių savo teisėms apginti;
– pateikti išankstinio sutikimo sąlygą tvarkant asmens duomenis siekiant reklamuoti prekes, darbus ir paslaugas rinkoje;
– atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
– kreiptis į įgaliotą įstaigą dėl asmens duomenų subjektų teisių apsaugos arba į teismą dėl neteisėtų Operatoriaus veiksmų ar neveikimo tvarkant jo asmens duomenis;
– naudotis kitomis Rusijos Federacijos teisės aktuose numatytomis teisėmis.
4.2. Asmens duomenų subjektai privalo:
– pateikti Operatoriui patikimus duomenis apie save;
– informuoti Operatorių apie savo asmens duomenų patikslinimą (atnaujinimą, pakeitimą).
4.3. Asmenys, pateikę Operatoriui melagingą informaciją apie save arba informaciją apie kitą asmens duomenų subjektą be pastarojo sutikimo, atsako pagal Rusijos Federacijos įstatymus.
5. Operatorius gali tvarkyti šiuos Vartotojo asmens duomenis
5.1.Pilnas vardas.
5.2.Elektroninio pašto adresas.
5.3.Telefono numeriai.
 5.4. Svetainėje taip pat renkami ir apdorojami anoniminiai lankytojų duomenys (įskaitant slapukus), naudojant interneto statistikos paslaugas („Yandex Metrika“ ir „Google Analytics“ ir kt.).
5.5. Aukščiau pateiktus duomenis toliau Politikos tekste vienija bendra Asmens duomenų samprata.
5.6. Specialių kategorijų asmens duomenų, susijusių su rase, tautybe, politinėmis pažiūromis, religiniais ar filosofiniais įsitikinimais, intymiu gyvenimu, Operatorius netvarko.
5.7. Asmens duomenų, leidžiamų platinti iš specialių kategorijų asmens duomenų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalyje, tvarkymas. Asmens duomenų įstatymo 10 str., leidžiama, jei draudimai ir sąlygos, numatyti 2005 m. Asmens duomenų įstatymo 10.1 p.
5.8. Naudotojo sutikimas tvarkyti leidžiamus platinti asmens duomenis išduodamas atskirai nuo kitų sutikimų tvarkyti jo asmens duomenis. Tuo pačiu metu sąlygos, numatytos, visų pirma, str. Asmens duomenų įstatymo 10.1 p. Reikalavimus tokio sutikimo turiniui nustato įgaliota asmens duomenų subjektų teisių apsaugos institucija.
5.8.1 Sutikimą, kad būtų tvarkomi platinti asmens duomenys, Naudotojas tiesiogiai pateikia Operatoriui.
5.8.2 Operatorius privalo ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo nurodyto Vartotojo sutikimo gavimo dienos paskelbti informaciją apie tvarkymo sąlygas, draudimų buvimą ir sąlygas tvarkyti neribotą skaičių. asmenų, leidžiamų platinti asmens duomenis.
5.8.3 Asmens duomenų subjekto įgaliotas platinti asmens duomenų perdavimas (platinimas, teikimas, prieiga) turi būti nutrauktas bet kuriuo metu asmens duomenų subjekto prašymu. Į šį reikalavimą turėtų būti įtraukta asmens duomenų subjekto pavardė, vardas, patronimas (jei yra), kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas arba pašto adresas), taip pat asmens duomenų sąrašas, kuri turi būti nutraukta. Šiame prašyme nurodytus asmens duomenis gali tvarkyti tik Operatorius, kuriam jie siunčiami.
5.8.4 Sutikimas tvarkyti leidžiamus platinti asmens duomenis baigiasi nuo to momento, kai Operatorius gauna šios Politikos 5.8.3 punkte nurodytą prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo.
6. Asmens duomenų tvarkymo principai
6.1. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas teisėtu ir sąžiningu pagrindu.
6.2. Asmens duomenys tvarkomi tik siekiant konkrečių, iš anksto nustatytų ir teisėtų tikslų. Neleidžiama tvarkyti asmens duomenų, kurie nesuderinami su asmens duomenų rinkimo tikslais.
6.3. Neleidžiama derinti duomenų bazių, kuriose yra asmens duomenų, kurie tvarkomi vienas su kitu nesuderinamais tikslais.
6.4. Tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurie atitinka jų tvarkymo tikslus.
6.5. Tvarkomų asmens duomenų turinys ir apimtis atitinka nurodytus tvarkymo tikslus. Tvarkomų asmens duomenų dubliavimas, susijęs su nurodytais jų tvarkymo tikslais, neleidžiamas.
6.6. Tvarkant asmens duomenis, užtikrinamas asmens duomenų tikslumas, pakankamumas, o prireikus ir aktualumas asmens duomenų tvarkymo tikslams. Operatorius imasi reikiamų priemonių ir (arba) užtikrina jų priėmimą, kad pašalintų ar patikslintų neišsamius ar netikslius duomenis.
6.7. Asmens duomenų saugojimas atliekamas tokia forma, kuri leidžia nustatyti asmens duomenų subjektą, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai, jei asmens duomenų saugojimo termino nenustato federalinis įstatymas, susitarimas, su kuriuo asmens duomenų subjektas yra šalis, naudos gavėjas arba garantas. Tvarkomi asmens duomenys sunaikinami arba nuasmeninami, kai pasiekiami tvarkymo tikslai arba prarandamas poreikis pasiekti šiuos tikslus, nebent federaliniai įstatymai numato kitaip.
7. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
7.1. Naudotojo asmens duomenų tvarkymo tikslas:
-Vartotojo informavimas siunčiant el.
-civilinės teisės sutarčių sudarymas, vykdymas ir nutraukimas;
-prieigos suteikimas Vartotojui prie paslaugų, informacijos ir/ar medžiagos, esančios svetainėje https://frontesa.lt/ .
7.2. Operatorius taip pat turi teisę siųsti pranešimus Vartotojui apie naujus produktus ir paslaugas, specialius pasiūlymus ir įvairius renginius. Vartotojas visada gali atsisakyti gauti informacinius pranešimus, atsiųsdamas Operatoriui elektroninį laišką adresu front@frontesa.lt su užrašu „Pranešimų apie naujus produktus ir paslaugas bei specialius pasiūlymus atsisakymas“.
7.3. Neasmeniniai Vartotojų duomenys, surinkti naudojantis interneto statistikos paslaugomis, naudojami informacijai apie Vartotojų veiksmus svetainėje rinkti, svetainės ir jos turinio kokybei gerinti.
8. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai
8.1. Operatoriaus vykdomo asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai yra šie:
-išvardinkite teisės aktus, reglamentuojančius santykius, susijusius su jūsų veikla, pavyzdžiui, jei jūsų veikla susijusi su informacinėmis technologijomis, ypač interneto svetainių kūrimu, tuomet čia galite nurodyti federalinį įstatymą „Dėl informacijos, informacinių technologijų ir informacijos apsaugos“, priimtą 2007-07-27. 2006 N 149-FZ ;
-Operatoriaus įstatyminiai dokumentai;
-sutartys, sudarytos tarp operatoriaus ir asmens duomenų subjekto;
– federaliniai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai asmens duomenų apsaugos srityje;
– Vartotojų sutikimas tvarkyti jų asmens duomenis, leisti platinti asmens duomenis.
8.2. Operatorius tvarko Vartotojo asmens duomenis tik tuo atveju, jei juos užpildo ir (arba) vartotojas siunčia savarankiškai per specialias formas, esančias svetainėje https://frontesa.lt/ arba išsiunčia Operatoriui el. Naudotojas, užpildydamas atitinkamas formas ir (arba) siųsdamas savo asmens duomenis Operatoriui, išreiškia sutikimą su šia Politika.
8.3. Operatorius apdoroja anoniminius duomenis apie Vartotoją, jei tai leidžiama Vartotojo naršyklės nustatymuose (įjungtas slapukų išsaugojimas ir JavaScript technologijos naudojimas).
8.4. Asmens duomenų subjektas savarankiškai sprendžia dėl savo asmens duomenų teikimo ir sutikimą duoda laisva valia ir savo interesais.
9. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos
9.1. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas gavus asmens duomenų subjekto sutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
9.2. Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant Rusijos Federacijos tarptautinėje sutartyje ar įstatyme numatytų tikslų, kad būtų galima vykdyti Rusijos Federacijos teisės aktų operatoriui nustatytas funkcijas, įgaliojimus ir pareigas.
9.3. Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas teisingumui vykdyti, teismo veiksmui, kito organo ar pareigūno aktui, kuris turi būti vykdomas pagal Rusijos Federacijos teisės aktus dėl vykdymo procedūrų, vykdyti.
9.4. Asmens duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta sutartis, kurios šalis arba naudos gavėjas ar garantas yra asmens duomenų subjektas, taip pat asmens duomenų subjekto iniciatyva sudaryti sutartį arba susitarimą, pagal kurį asmens duomenų subjektas bus naudos gavėjas arba garantas.
9.5. Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant įgyvendinti operatoriaus ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus arba pasiekti socialiai reikšmingus tikslus, jeigu nepažeidžiamos asmens duomenų subjekto teisės ir laisvės.
9.6. Vykdomas asmens duomenų tvarkymas, prie kurio prieigą neribotam asmenų skaičiui suteikia asmens duomenų subjektas arba jo prašymu (toliau – viešai prieinami asmens duomenys).
9.7. Asmens duomenys, kuriuos reikia paskelbti arba privalomai atskleisti, tvarkomi pagal federalinius įstatymus.
10. Asmens duomenų rinkimo, saugojimo, perdavimo ir kitokio pobūdžio tvarkymo tvarka
Operatoriaus tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas įgyvendinant teisines, organizacines ir technines priemones, būtinas, kad būtų visiškai laikomasi galiojančių teisės aktų reikalavimų asmens duomenų apsaugos srityje.
10.1. Operatorius užtikrina asmens duomenų saugumą ir imasi visų įmanomų priemonių, kad pašaliniai asmenys negalėtų susipažinti su asmens duomenimis.
10.2. Vartotojo asmens duomenys niekada, jokiomis aplinkybėmis, nebus perduodami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, susijusius su galiojančių teisės aktų įgyvendinimu arba jei asmens duomenų subjektas davė sutikimą Operatoriui perduoti duomenis trečiajai šaliai įsipareigojimams vykdyti. pagal civilinės teisės sutartį.
10.3. Aptikus asmens duomenų netikslumų, Vartotojas gali juos atnaujinti savarankiškai, atsiųsdamas Operatoriui pranešimą Operatoriaus elektroninio pašto adresu front@frontesa.lt su užrašu „Asmens duomenų atnaujinimas“.
10.4. Asmens duomenų tvarkymo terminas nustatomas atsižvelgiant į tikslų, dėl kurių buvo renkami asmens duomenys, pasiekimą, nebent sutartyje ar galiojančiuose teisės aktuose nustatytas kitoks laikotarpis.
Vartotojas gali bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, atsiųsdamas Operatoriui pranešimą el.paštu Operatoriaus elektroninio pašto adresu front@frontesa.lt su užrašu „Sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas“.
10.5. Visą informaciją, kurią renka trečiųjų šalių paslaugos, įskaitant mokėjimo sistemas, ryšio priemones ir kitus paslaugų teikėjus, šie asmenys (Operatoriai) saugo ir tvarko pagal savo Vartotojo sutartį ir Privatumo politiką. Asmens duomenų subjektas ir (arba) Vartotojas privalo laiku savarankiškai susipažinti su nurodytais dokumentais. Operatorius neatsako už trečiųjų asmenų, įskaitant šiame punkte nurodytus paslaugų teikėjus, veiksmus.
10.6. Asmens duomenų subjekto nustatyti draudimai perduoti (išskyrus prieigos suteikimą), taip pat dėl ​​platinti leidžiamų asmens duomenų tvarkymo ar tvarkymo sąlygų (išskyrus prieigą) netaikomi asmens duomenų tvarkymo atvejais. valstybės, visuomenės ir kitų viešųjų interesų, nustatytų įstatymų RF.
10.7. Operatorius, tvarkydamas asmens duomenis, užtikrina asmens duomenų konfidencialumą.
10.8. Operatorius saugo asmens duomenis tokia forma, kuri leidžia nustatyti asmens duomenų subjektą, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai, jei asmens duomenų saugojimo terminas nenustatytas federaliniame įstatyme, susitarime, su kuriuo subjektas asmens duomenų yra šalis, naudos gavėjas arba garantas.
10.9. Asmens duomenų tvarkymo nutraukimo sąlyga gali būti asmens duomenų tvarkymo tikslų pasiekimas, asmens duomenų subjekto sutikimo galiojimo pabaiga arba asmens duomenų subjekto sutikimo atšaukimas, taip pat asmens duomenų identifikavimas. neteisėtas asmens duomenų tvarkymas.
11. Operatoriaus atliktų veiksmų su gautais asmens duomenimis sąrašas
11.1. Operatorius renka, registruoja, sistemina, kaupia, saugo, tikslina (atnaujina, keičia), išrašo, naudoja, perduoda (platina, teikia, prieina), nuasmenina, blokuoja, naikina ir naikina asmens duomenis.
11.2. Operatorius atlieka automatizuotą asmens duomenų tvarkymą, gautą informaciją gaudamas ir (arba) perduodamas informaciniais ir telekomunikacijų tinklais arba be jo.
12. Tarpvalstybinis asmens duomenų perdavimas
12.1. Prieš pradėdamas tarpvalstybinį asmens duomenų perdavimą, operatorius privalo įsitikinti, kad užsienio valstybė, į kurios teritoriją numatomas asmens duomenų perdavimas, užtikrina patikimą asmens duomenų subjektų teisių apsaugą.
12.2. Asmens duomenų perdavimas tarpvalstybiniu mastu aukščiau nurodytų reikalavimų neatitinkančių užsienio valstybių teritorijoje gali būti vykdomas tik gavus rašytinį asmens duomenų subjekto sutikimą dėl tarpvalstybinio jo asmens duomenų perdavimo ir (arba) sutarties, kurios šalis yra asmens duomenų subjektas, vykdymas.
13. Asmens duomenų privatumas
Operatorius ir kiti asmenys, kurie gavo prieigą prie asmens duomenų, privalo neatskleisti asmens duomenų trečiosioms šalims ir neplatinti asmens duomenų be asmens duomenų subjekto sutikimo, nebent federaliniai įstatymai numato kitaip.
14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Bet kokius paaiškinimus dominančiais klausimais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas gali gauti kreipęsis į Operatorių el.paštu front@frontesa.lt .
14.2. Šiame dokumente atsispindės bet kokie Operatoriaus asmens duomenų tvarkymo politikos pakeitimai. Politika galioja neribotą laiką, kol ji nebus pakeista nauja versija.
14.3. Dabartinė viešai prieinama Politikos versija yra internete adresu https://frontesa.lt/privatumo-politika/ .